اخذ پذیرش از بهترین دانشگاه های دنیا

18-homepage poster-All world-Farsi

              مؤسسه سام بهترین دانشگاه های دنیا را به شما پیشنهاد می دهد

                           انتخاب با شماست

 

 

 …، Auckland ، Flinders ، Sidney :استرالیا

 …، Wageningen ، Groningen ، Hanze : هلند

 …، Napier ، Heriot Watt ، Huddersfeild ، Keele : انگلستان

… ، RMCAD ،  James Madison ، Roosevelt : امریکا

 

…و بسیاری از دانشگاه های معتبر دیگر در کانادا، ایرلند، نیوزلند، ارمنستان، مالزی، دبی و

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>